Information om koloni- och odlingslottsområden i Stadsplan 2017

2017/04/10

Arbetet med Stadsplan 2017, en ändring av Helsingborgs översiktsplan för centralorten, har nu gått vidare.

Den 20 april väntas stadsbyggnadsnämnden fatta beslut om utställning av förslaget till stadsplan. Förslaget kommer att finnas tillgängligt på helsingborg.se/stadsplan2017 och i stadsbyggnadshuset (Järnvägsgatan 22) mellan den 22 april och 22 juni.

De synpunkter som kom in under samrådsperioden mellan juni och september 2016 har bearbetats, sammanfattats i en samrådsredogörelse och presenterats för våra politiker, som därefter har fattat ett inriktningsbeslut. Det har lett till flera justeringar som du kan läsa mer om på helsingborg.se/stadsplan2017.

I det nya förslaget till stadsplan föreslår vi ingen ändrad markanvändning för de flesta av stadens koloni- och odlingslottsområden. Endast Mejerigatans odlingslotter, Tuppens rekreationslotter och delar av Brytstugans koloniområde påverkas nu av förslaget. Däremot kvarstår en politisk vilja att öppna upp och göra områdena mer tillgängliga för allmänheten.

I stadsplanen föreslår vi gröna stråk genom områdena och att det ska vara möjligt med publika verksamheter som förstärker områdena som allmänna mötesplatser. Genomförandefrågorna blir aktuella när vi ska omförhandla arrendeavtalen under 2019, och då kommer koloniområdenas styrelser bli involverade.

Stadsplanen är inte ett juridiskt bindande dokument. Den visar en politisk viljeinriktning och är vägledande för kommande planering, till exempel detaljplaner och avtal. I stadsplanen beskriver vi hur marken ska användas 2035 för att vi ska klara av behov av till exempel skolor, service, bostäder och tillgång till grönområden.

Om du har frågor om stadsplanen är du välkommen att kontakta översiktsplanenheten på stadsbyggnadsförvaltningen eller sbf.oversiktsplanering@helsingborg.se. Om du har frågor om arrendeavtalen är du välkommen att kontakta mark och exploateringsenheten via infomex@helsingborg.se

Med vänlig hälsning,
Karin Sterte, Exploateringschef
Malin Rizell, Avdelningschef

 

Detta är en kopia av informationsbrevet från Stadsbyggnadsförvaltningen, originalet kan du se här.